ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP E-COMMERCE
                        0696.955.193
lamalogistics.eu@gmail.com
+32 493 08 12 22
 
Artikel 1: Algemene bepalingen
 
De elektronische webwinkel van LAMA-INTERIORS biedt haar klanten de mogelijkheid om verschillende produkten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het LAMA-INTERIORS assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij LAMA-INTERIORS. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing     zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 
      Artikel 2: Prijs
 
      Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te
      dragen taksen. Indien vervoers ,- reservatie - of administratieve kosten worden
      aangerekend,wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen
      zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld     
      en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
    Artikel 3: Aanbod
 
   Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. De
   artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
   Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
   samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële
   fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten,
           kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u 
           contact   op te     nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
           LAMA-INTERIORS is in geen geval   aansprakelijk ingeval van materiële fouten,
           zet-of drukfouten.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle
           tijde worden aangepast of ingetrokken door LAMA-INTERIORS. LAMA-INTERIORS
           is gerechtigd om -zonder opgave van redenen-bestellingen te weigeren,de
           leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, 
   dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 
      Artikel 4: Online aankopen
 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het LAMA-INTERIORS assortiment online aan te kopen.De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van LAMALOGISTICS. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
 
 
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
 
-via kredietkaart
 
-via bankkaart
 
-via overschrijving
 
               Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de
exclusieve eigendom van LAMA-INTERIORS/ LAMALOGISTICS.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LAMA-INTERIORS te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
              Artikel 6: Sancties voor niet betaling
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover  LAMA-INTERIORS/LAMALOGISTICS beschikt, is de klant ingeval van niet of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van
rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet
betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt LAMA-INTERIORS/ LAMALOGISTICS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
           Artikel 7: Klachten
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 
                 Artikel 8: Garantie
 
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door
(desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de LAMA-INTERIORS/LAMALOGISTICS
klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan
      LAMA-INTERIORS.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik,
gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van
de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
      Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur,
      of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.
                          
                             Artikel 9: Herroepingsrecht
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan LAMA-INTERIORS
mee te delen dat hij afziet van de
aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de  klantendienst en de goederen
binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan LAMALOGISTICS Rue des chars à boeufs 28   6690 Vielsalm.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex,
       GLS, Bpost, enz...) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met
alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of
aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
-
gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
-
artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
-
artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
-
artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 
                 Artikel 10: Privacy
 
      LAMA-INTERIORS verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de
uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit
en om u vrijblijvend informatie van LAMA-INTERIORS toe te sturen.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven,
verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst
bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. LAMA-INTERIORS
respecteert strikt de Belgische wet van 25 mei 2018 met betrekking
tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 
        Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet - verzaking
 
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door LAMA-INTERIORS/ LAMALOGISTICS om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,
zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de
geldigheid van deze rechten aantasten.
 
                 Artikel 12:
 
   LAMA-INTERIOBRS/ LAMALOGISTICS Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 493/08 12 22
    via e-mail op lamalogistics.eu@gmail.com
 
               Artikel 13: Wijziging voorwaarden
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LAMA-INTERIORS
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. LAMA-INTERIORS
kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke
aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe
Voorwaarden.
 
                Artikel 14: Bewijs
 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen
dienen.
         
                Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome - I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken bevoegd.
 
      LAMA-INTERIORS/LAMALOGISTICS
Rue des chars à boeufs 28
6690 Vielsalm
 
BE0696 955 193
+32 493 08 12 22

Conditions générales de vente en ligne.

 

Article 1: Préambule

 

Les présentes conditions de vente sont conclues,d’une part,

par la société "LAMA-INTERIORS/ LAMALOGISTICS " dont le siège social est mis à Rue des chars à Boeufs, 28, 6690 Vielsalm, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0696 955 193 ci-après dénommée "le vendeur" et,d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site Internet du vendeur, dénommée ci-après "l’acheteur".

 

Article 2: Objet

 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le vendeur et l’acheteur ainsi que les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site du vendeur, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur.

L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente.Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par le vendeur.

Le vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.

 

Article 3: Caractéristiques des biens et services proposés

 

Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le site du vendeur.

Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur. Les photographies du catalogue sont les plus fidèles

possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs.

Ces produits et services sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Si, malgré ses efforts, tout ou partie des articles

sont indisponibles, le vendeur en informe l’acheteur par

e-mail dans les meilleurs délais et lui offre la possibilité de choisir entre patienter ou annuler sans frais la commande des articles indisponibles. Les articles disponibles seront livrés

normalement.

 

Article 4: Tarifs

 

Les prix des produits et services affichés sur le site sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA et autres taxes applicables). Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Néanmoins, les prix applicables à la commande sont ceux en vigueur au moment de la confirmation de celle-ci.

Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison pour autant qu’elles aient lieu dans les zones géographiques prévues ci-après.

 

Article 5: Zones géographiques

 

La vente en ligne des produits et services présentés sur le site du vendeur est réservée aux acheteurs qui résident en Belgique,  Grand-Duché du Luxembourg ou aux Pays-Bas et pour des livraisons requises dans ces zones géographiques.

 

Article 6: Commandes

 

L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement:

 

             -remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera

               toutes les coordonnées demandées ou donner son numéro

              de client s’il en a un;

 

             -remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes

               les références des produits ou services choisis;

 

             -valider sa commande après l’avoir vérifiée;

 

             -effectuer le paiement dans les conditions prévues;

 

             -confirmer sa commande et son règlement.

 

La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses

propres conditions d’achat ou d’autres conditions.

L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée feront preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.

Le vendeur communiquera par courrier électronique la

confirmation de la commande enregistrée.

 

Article 7: Droit de renonciation

 

Conformément à la loi, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à son achat, sans pénalité et sans indication de motif, dans les 14 jours ouvrables à dater du

lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service.

Ce droit de renonciation n’appartient pas à l’acheteur professionnel.

Endéans ce délai, le consommateur doit notifier son intention de renoncer par e-mail et retourner, à ses frais et à ses risques, le produit livré au siège administratif de LAMA-INTERIORS/ LAMALOGISTICS: Rue des chars à bœufs, 28, 6690 Vielsalm.

Les produits doivent être impérativement retournés

dans leur emballage d’origine, non endommagés, accompagnés de tous leurs accessoires, du manuel d’utilisation ainsi que de la facture/bon de livraison original.

Les produits ainsi retournés doivent ne pas avoir été déballés, descellés, utilisés d'une quelconque manière.

Les marchandises incomplètes, abîmées, endommagées ou salies par le client ne seront pas reprises.

Dans les 30 jours, après acceptation de la reprise de la marchandise, le vendeur s’engage à rembourser le paiement éventuel, à l’exception des frais d’envoi.

Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de renonciation pour les

contrats :

1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur avant la fin du délai de renonciation;

 

2° de fourniture de produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature,   ne peuvent être rééxpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

 

3° de fourniture d'enregistrement audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le consommateur ;

 

4° de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

 

Article 8: Modalités de paiement

 

Le paiement s’effectue par virement ou avec l’accord du vendeur en liquide au moment de la livraison.

Les articles commandés restent notre propriété exclusive jusqu’

au paiement intégral de la commande par l’acheteur.

 

Article 9: Livraisons

 

Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur

le bon de commande qui ne peut être que dans la zone géographique convenue.

La marchandise est transportée aux risques du vendeur jusqu'à la livraison de la marchandise à l'adresse précisée par l'acheteur.  A dater de ce moment, l'acheteur en assume seul les risques.

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur

remboursé.

 

Article 10: Garantie

 

A l’égard des consommateurs, le vendeur garantit les produits qu’il vend et les services qu'il fournit conformément à la loi

du 1er septembre 2004 relative à la protection des

consommateurs. En cas de vente de biens de consommation(articles 1649 bis à 1649 octies du Code civil).

En cas de non conformité d’un produit vendu constatée dans les 2 mois de la délivrance du bien, le consommateur

doit la notifier le plus rapidement possible au vendeur de manière précise par lettre recommandée ou messagerie électronique.

Cette garantie ne couvre que les défauts de conformité existants au moment de la livraison des

biens. Des défauts ou des dégâts dus à une mauvaise utilisation, tels que dégâts d’eau, oxydation, chute ou choc, négligence et usure, ne sont pas couverts par la garantie.

De même, des réparations effectuées par des techniciens non agréés par le fournisseur, donneront lieu à l'annulation de la garantie.

La facture ou le bon de livraison font office de titre de garantie et doivent être conservés par le consommateur et produits en original.

Si le produit est utilisé à des fins non privées, les conditions de garantie limitées du fabricant/fournisseur sont en vigueur.

 

Article 11: Responsabilité

 

Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens;

sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.

Les données reprises sur le site sont par ailleurs données de bonne foi. Les liens proposés vers

les sites des fabricants et/ou des partenaires sont donnés à titre informatif. Le vendeur ne peut être tenu responsable des

informations provenant de ces sites.

 

Article 12: Propriété intellectuelle

 

Tous les éléments du site du vendeur sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de celui-ci.

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce

soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.

Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit s

ans un accord écrit préalable exprès du vendeur.

 

Article 13: Données à caractère personnel

 

Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d’une commande sont conservées

par le vendeur ou ses collaborateurs et peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le vendeur –

ou ses fournisseurs–collabore(nt), lorsqu’une telle

communication est nécessaire au traitement de la commande.

L'utilisateur autorise par ailleurs également le vendeur à employer ces données pour établir des

statistiques afin d'améliorer son site, les biens et le service qu'il propose. Cette information peut en outre être utilisée afin

de permettre la diffusion, par tout moyen de communication, des informations relatives aux activités commerciales du vendeur à sa clientèle.

Le vendeur conserve enfin les données personnelles pour faciliter les commandes ultérieures.

Le vendeur s'engage pour le surplus à ne pas divulguer les renseignements dont il dispose à une autre société ou une autre entreprise.

Les données conservées par le vendeur peuvent à tout moment être demandées et corrigées sur simple demande.

 

Article 14: Preuve

 

Les parties acceptent, dans le cadre de leurs relations, les moyens de preuve électroniques (à titre exemplatif: l'e-mail, les back-ups informatiques, ...).

 

Article 15: Règlement des litiges

 

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi belge. En cas de litige,

les tribunaux du siège social du vendeur sont compétents,

sauf dispositions d’ordre public contraignantes.

 

LAMA-INTERIORS/LAMALOGISTICS

Rue des chars à bœufs 28

6690 Vielsalm

 

BE0696 955 193

lamalogistics.eu@gmail.com

+32493081222

 

 

Toutes traductions pour les conditions de ventes peuvent être obtenues en néerlandais ainsi qu'en allemand.

Pour les demandes de traduction veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante: lamalogistics.eu@gmail.com